Årsberetning 2011

Årsberetning 2011 for Salten Grotteklubb

Etter en lengre uformell kontakt ble det i regi av Facebook gruppen Caving in Nordland invitert til et åpent møte den 19. januar 2011 på Peppes Pizza i Bodø. Som et resultat av møtet ble det opprettet et interimstyre for en mulig stiftelse av en ny grotteklubb i Salten – regionen. Mandatet til interimstyret var å utarbeide forslag til vedtekter, organisering og en eventuell tilknytningsform opp mot andre grottebeslektede foreninger. Interimstyret bestod av følgende personer: Lars Eidissen, Tor Inge Storlien, Mariann Hansen, Ulv Holbye og Vebjørn Karlsen. Interimstyret hadde to styremøter i virkeperioden og inviterte til et åpent møte den 13. april 2011. På dette møtet ble interimstyrets utkast til klubbvedtekter behandlet og klubben ble formelt stiftet under navnet Salten Grotteklubb. Flere mulige tilknytningsformer ble vurdert, men etter en votering ble det vedtatt å stifte en uavhengig grotteklubb for Salten regionen. Interimstyret ble samtidig erstattet av et fast styre som konstituerte seg på det første styremøtet den 19.04.11. Styret for Salten Grotteklubb har i 2011 hatt følgende sammensetning:

  • Leder: Lars Eidissen
  • Nestleder: John Arild Olsen
  • Kasserer: Mariann Hansen
  • Sekretær: Tor Inge Storlien
  • Materialforvalter: Harald Nilsen
  • Styremedlem: David Smith
  • Styremedlem: Ulv Holbye
  • Styremedlem: Roy Are Albertsen (rekruttert til styret høsten 2011)

Ekstern revisor for klubbregnskap: Andreas Mikkelsen

Etter at klubben ble stiftet ble det i driftsåret 2011 gjennomført i alt 11 ulike arrangementer. I tillegg kommer flere grottepilser, hule(jule)bord og et fellesbesøk på en kinoforestilling (filmen The Sanctum). Grotteturene i regi av Salten Grotteklubb gikk i 2011 til følgende grotter: Okshola/Kristihola, Svarthammarhola, Russågrotta, Hagenhølet, Stortuvhola (også kjent under navnet «Aspfjordgrotta»), Djupdalshola, Djupdalsgrotta, Singelhola, Kvithola, to ”bygrotter” i Bodø og to turer til grotter/sjakter på Hopsfjellet utenfor Bodø.

Møteaktivitet

Det ble avholdt ni styremøter og to utvidede møter med en turledergruppe bestående av utvalgte klubbmedlemmer. Med unntak av det åpne møtet i forkant og selve stiftelsesmøtet, er det ikke avholdt egne medlemsmøter i 2011. Derimot ble det arrangert et julebord (hulebord) for klubbens medlemmer den 9. desember 2011. Ca. 14 medlemmer deltok på julebordet, som for øvrig ble evaluert av deltakerne til å være en stor suksess.

Oppstarten av klubben

Salten Grotteklubb begynte aktiviteten i regi av den lukkede Facebook gruppen «Caving in Nordland», men etablerte seg raskt som en egen lukket gruppe under navnet ”Salten Grotteklubb – Salten Caving Club”. Samtlige møter/turer er blitt organisert som egne arrangementer på Facebook gruppen til klubben. Etter hvert ble det startet en vanlig klubbside med adressen: www.saltengrotteklubb.org. Det har vært mye aktivitet tilknyttet Facebook – siden til klubben, mens internettsiden fortsatt må betegnes å være ”under konstruksjon”. Det er imidlertid en uttalt målsetting til styret om at internettsiden over tid skal utvikles. På grunn av kapasitets-/driftsproblemer på Facebook er det trolig etter hvert ønskelig å flytte hele- eller deler av virksomheten over til internett. Dette ønsket har også sammenheng med at flere av våre potensielle medlemmer ikke har profil på Facebook. Den store fordelen med en drifting av aktiviteten via Facebook er at dette stort sett har fungert godt med hensyn til kommunikasjon ut til medlemmene og den daglige driften. Klubbens styre har i tillegg hatt en egen lukket gruppe hvor man fortløpende saksforbereder og drøfter styresaker, noe som også har fungert tilfredsstillende.

Medlemstall

Fra 1. august 2011 ble ikke-betalende medlemmer fjernet fra klubblisten på Facebook. Salten Grotteklubb gikk dermed over til å bli en kontingentbasert klubb og «mistet» derfor naturlig en del medlemmer fra oppstartsperioden. Mot slutten av året fikk vi imidlertid et betydelig antall nye medlemmer. Ettersom det da bare var noen få arrangement igjen på driftsåret, vedtok styret at de nye medlemmene skulle tilbys et betalt medlemskap også for driftsåret 2012. Grottere bosatt utenfor Norges grenser fikk samtidig via gruppen «Caving in Nordland» tilbud om et gratis «gjestemedlemskap». Begrensningen ved denne formen for medlemstilknytning er at dette ikke omfatter stemmerett på klubbens årsmøte. Ved utgangen av året 2011 hadde Salten Grotteklubb totalt 38 medlemmer, inkludert et gjestemedlem fra Tyskland. Pr. dato for årsmøtet 2012 har klubben 26 betalende medlemmer og et gjestemedlem = totalt 27 medlemmer. Ved fornying av medlemskapet for 2012 har klubben mistet ca. 10 medlemmer. Det er forventet at klubben vil få flere betalende medlemmer i løpet av driftsåret. Klubbens aktivitetsnivå og promotering vil forventelig kunne påvirke medlemstallet for 2012.

Driftsform

Salten Grotteklubb er en uavhengig grotteklubb. Klubben deltok med to representanter på et samarbeidsmøte invitert av Norsk Grotteforbund (NGF) sammen med flere andre norske grotteklubber. Ettersom NGF har valgt en direkte medlemsbasert tilknytning og bare ønsker et mindre formalisert samarbeid med grotteklubbene, tok styret initiativ til å undersøke interessen for å opprette en ny grotteføderasjon i Norge. Den nye føderasjonen skulle omfatte grotteklubber og andre foreninger som bedriver grotterelatert virksomhet. På bakgrunn av relativt beskjeden interesse er saken om en mulig ny grotteføderasjon av klubber i hvert fall foreløpig utsatt på ubestemt tid.

Investeringer/økonomi

Klubben kjøpte i 2011 totalt 200 meter statisk tau. Tauverket er ment benyttet til turer i regi av klubben. Tauet er foreløpig kuttet i følgende lengder: 70 meter, 30 meter og 15 meter. Det gjenstår dermed 85 meter på taurullen til videre disponeringer. Det er i tillegg kjøpt inn 15 taubeskyttere og to plastkasser for oppbevaring av klubbutstyr. I tillegg nevnes at det er opprettet et eget internettdomene for klubben: www.saltengrotteklubb.org.

Økonomien ved årets slutt må betegnes som bra, men dette har selvsagt også sammenheng med at klubben foruten investeringer i grotteutstyr nesten ikke har hatt utgifter. Egenkapitalen ved årets slutt kr 1 978,66.-. Det bemerkes imidlertid at dette driftsresultatet inkluderer medlemskontingent for 2012 for et ganske betydelig antall medlemmer.

Styret vil til slutt takke alle som i 2011 har bidratt til opprettelsen av Salten Grotteklubb. Vi takker også  for innsatsen til de som har vært medlemmer i 2011, men som har valgt å ikke fornye medlemskapet. En spesiell takk går til betalende medlemmer i 2012. Forhåpentligvis vil disse bidra til å utvikle klubben videre også i de kommende år.

Bodø, 29. februar 2012.

På vegne av styret i Salten Grotteklubb

Lars Eidissen
Leder Salten Grotteklubb